Hvem er hvem i klimadebatten?

– og hvad bidrager de med

Listen kan bruges til at skabe et hurtigt overblik over afsenderen, når du læser en rapport, ser en graf i avisen eller ser en udtalelse fra en af de nævnte organisationer. Ligeledes kan du se hvem der står bag en klimamarch eller et andet klimaevent.

Institutioner, klimaråd, tænketanke og firmaer der udgiver rapporter og materiale om klima og CO2-udslip

FN´s klima og miljøorganisationer og initiativer

UNEP – FN´s miljøorganisation
Har netop udgivet sin årlige rapport, der advarer om den globale opvarmning. “Emission Gap Report 2019”. Web: unenvironment.org

WMO – FN´s vejrorganisation
Holder øje med den globale temperatur og indholdet af drivhusgasser i atmosfæren. Web: public.wmo.int

IPCC – FN´s klimapanel
Er sammensat af globale forskere, etableret af UNEP og WMO. Samler al klima viden i de mest omfattende rapporter om klimaforandringer, senest om hav og is i september 2019.

Klimapanelet forsker ikke selv, men sammenfatter den tilgængelige viden på klimaområdet. Web: ipcc.ch

UNFCCC
En aftale underskrevet i 1992, om at stabilisere udslip af drivhusgasser. Den er underskrevet af verdens 193 stater.

COP
Conference of the parties, de årlige topmøder under UNFCCC. Madrid klimamødet i december 2019 er nummer 25 (COP25)

FN´s 17 verdensmål
FN har opstillet 17 verdensmål for bl.a. menneskelig trivsel, lighed, helbred, uddannelse, ressourceforbrug, klima og miljø.

Concito, Danmarks grønne tænketank

Danmarks grønne tænketank CONCITO blev stiftet i 2008. CONCITO´s formål er at medvirke til en lavere udledning af drivhusgasser og en begrænsning af skadevirkningerne af den globale opvarmning. Dette er stadig hovedfokus, men samtidig anerkendes nødvendigheden af at se klimaudfordringen som en integreret del af en lang række andre ressource- og bæredygtighedsdagsordner.

CONCITO betyder “jeg sætter i bevægelse” på latin, og det er, hvad vi ønsker at gøre på klimaområdet. Vi er et af Danmarks største grønne netværk med godt 100 virksomheder, forskere, organisationer og personer som medlemmer – alle med stor viden om klima og førende inden for deres felt. Web: concito.info

Regeringens klimaråd

Klimarådet er et uafhængigt ekspert organ, der blev nedsat af regeringen i 2015. Det skal rådgive om, hvordan omstillingen til et “lav-emissions-samfund” kan ske på en omkostnings effektiv måde. Hensigten er at finde veje til, at vi i fremtiden kan  leve i et Danmark med meget lave udledninger af drivhusgasser og samtidig fastholde velfærd og udvikling.

Klimarådet skal desuden hvert år udarbejde en detaljeret klimaredegørelse, der kan agere vagthund over for den førte klimapolitik. Klimarådets indsats og indflydelse  bliver styrket fremover ihht den nye klimalov. (Web: Se under Klima-, Energi- og forsyningsministeriet).

Klima-, Energi- og forsyningsministeriet

Klima-, Energi og Forsyningsministeriet arbejder for regeringens mål om 70 pct. reduktion af drivhusgasser i Danmark i 2030   og for et visionært grønt lederskab både herhjemme og ude i verden. Det er et arbejde, der går på tværs af mange ministerområder – og det er et arbejde, der hver dag er præget af positiv energi, samfundsansvar og mening. Web: kefm.dk

Landbrugsstyrelsen

Landbrugsstyrelsen er en styrelse under Miljø- og Fødevareministeriet.

Landbrugsstyrelsen arbejder for at skabe værdi for landbruget på et bæredygtigt grundlag. Igennem tilskud, regulering og kontrol sætter vi rammerne for et konkurrence dygtigt erhverv, hvor vækst og arbejdspladser gavner hele landet. Web: lbst.dk

Energistyrelsen

Energistyrelsen hører under Klima-, Energi- og forsyningsministeriet, og arbejder for en grøn fremtid og sikker forsyning. Energipolitikken opstod som politikområde i kølvandet på oliekriserne i 1970’erne, hvor fokus var på energipriser og forsyningssikkerhed. Senere fik området tilføjet klimadimensionen. Den kom som et svar på den industrialiserede verdens høje udledning af drivhusgasser, der medfører globale klimaforandringer. I dag bærer reguleringen på klima- og energiområdet præg af disse forskellige hensyn – fra energipriser over forsyningssikkerhed til udledning af drivhusgasser. Web: ens.dk

Formålene med klima- og energipolitikken
Hvis man ser på klimaområdet og energiområdet hver for sig, har de hver deres overordnede formål. Formålet med energipolitikken er at sikre en stabil og sikker energiforsyning, som samtidig tager højde for regeringens mål om uafhængighed af fossile brændsler i 2050, og som reducerer udledningen af drivhusgasser. Klimapolitikkens formål har en mere overordnet karakter, som handler om at opgøre og håndtere udledningen af drivhusgasser fra både den tungt regulerede energisektor og fra sektorer som  transport, landbrug og affald.

EU spiller en afgørende rolle for klima- og energipolitikken
I dag udspringer den danske klima- og energipolitik i høj grad af de forpligtelser, som vi som land har påtaget os i international og europæisk sammenhæng. En del af målsætningerne stammer oprindeligt fra FN-forhandlingerne. Her forpligter EU sig som én samlet union. De forpligtelser forplanter sig derefter til Danmark via EU bl.a. i form af nationale reduktionsmål. Derudover vedtages der generel EU regulering, som har direkte virkning i Danmark. Derfor spiller EU en afgørende rolle for den danske klima- og energipolitik. Endelig findes der dog også særlige danske indsatser.

Teknologisk institut, Energi og klima

Med basis i fleksible og avancerede laboratorier udvikler Energi og klima på Teknologisk Institut nye effektive produkter og processer, fremmer omkostningseffektiv implementering af eksterne og interne miljøforbedringer, samt medvirker til minimering af energiforbruget i bygninger, i industrien og i transportsektoren, Web: teknologisk.dk

DTU

Verden skal være langt mere ambitiøs for at nå klimamålene. Det viser en ny FN-rapport med UNEP DTU Partnership som medforfatter. Heldigvis findes der allerede teknologier, som kan reducere CO2 udledningen drastisk, som f.eks:

 • CO2skal fanges – og udnyttes
 • CO2-neutrale flydende brændstoffer
 • Grønnere brintproduktion
 • Energieffektiv gadebelysning i Argentina
 • Klimahjælp til udviklingslande

Web: dtu.dk

DTU fødevareinstituttet

DTU Fødevareinstituttet forsker i og formidler bæredygtige og værdiskabende løsninger inden for fødevarer og sundhed til gavn for samfund og erhverv.

Visionen er, at DTU Fødevareinstituttet skaber fremtidens velfærd gennem forskning i fødevarer og sundhed. Instituttet gør en forskel ved at producere viden og teknologiske løsninger, som forebygger sygdom og fremmer sundhed, gør det muligt at brødføde den voksende befolkning og udvikler en bæredygtig fødevareproduktion. Web: food.dtu.dk

Firmaer og detailhandel der har organiseret sig

Danmark Mod Madspild

Er et nyt initiativ (2018) , der gennem et åbent samarbejde og en samlet bevægelse har som mål at halvere madspildet i Danmark inden 2030.

Initiativet udspringer af FN´s verdensmål for bæredygtig udvikling, om at nedbringe det globale madspild pr indbygger med 50% i 2030.s

Initiativtagere er 15 af de tunge spillere på markedet, som f.eks. Arla, Bilka, Føtex, Netto, Unilever, Nestle, samt desuden Fødevarebanken, stop spild af mad m.fl. Web: danmarkmodmadspild.dk

NGO´er og Upolitiske organisationer og foreninger der arbejder med klima og miljø emner

Danmarks Naturfredningsforening

Danmark Naturfredningsforening kæmper for en rig natur, et sundt miljø og en bæredygtig udvikling for vores og nye generationer. DN har været den drivende kraft bag oprettelsen Klimakommune og klimakommune plus ordningen. Web: dn.dk

Vedvarende Energi

VedvarendeEnergi er en dansk miljøorganisation, der i mere en 40 år har arbejdet for at fremme den grønne omstilling. Vi er uafhængige af kommercielle og partipolitiske interesser, og ser CO2-reduktion, miljøhensyn, social retfærdighed og økonomisk ansvarlighed i lokal og global sammenhæng.

Klimaforandringerne kender ingen grænser. Derfor er VedvarendeEnergis indsats både lokal, national og international. Vores aktiviteter spænder fra miljøgrupper på danske ungdomsuddannelser, møder med politikere til støtte til lokale borgergrupper i Mozambique.

Vi mener, at alle kan gøre en konkret forskel for en bæredygtig verden. Der skal handles nu – i vores egen hverdag og på politisk plan. Uanset om du er almindelig borger, politiker eller skoleelev – om du bor i Danmark eller Kenya – kan du gøre en konkret forskel for en bæredygtig verden. Web: ve.dk

350 Klimabevægelsen i Danmark

350 Klimabevægelsen i Danmark er den danske afdeling af den internationale klimaorganisation 350.org. Vi er en græsrodsorganisation, som arbejder for at skabe en verden uden fossile brændsler og menneskeskabte klimapåvirkninger.
350 Klimabevægelsen er organiseret som en forening ifølge dansk lov. Bortset fra den grundlæggende foreningsstruktur er bevægelsen organiseret fladt og bredt. Temagrupper, lokalgrupper og projektgrupper samarbejder på tværs, så aktive medlemmer får viden og inspiration fra hinanden og kan samarbejde mest muligt.

Vores politik er:

 • Danmark skal arbejde for temperaturstigning på max 1,5 grader.
 • Danmark skal holde op med at udvinde og anvende kul, olie og fossil-gas.
 • Vi skal alle fremme den grønne omstilling i vores fælleskaber.
 • Danmark skal øge sin internationale klima-indsats. Derfor: EUs ambitionsniveau for at overholde Paris-målene skal hæves, og EU skal indføre en stejlt stigende CO2-afgift og klimatold.

350 klimabevægelsen er en slags paraplyorganisation for de herunder nævnte temagrupper.

Links til mere info om de enkelte grupper på 350 klimabevægelsens hjemmeside. Web: klimabevaegelsen.dk eller 350.dk

BKa – Bedsteforældrenes Klimaaktion

er en forening der samler klimabekymrede bedsteforældre, som vil sikre en bæredygtig og retfærdig fremtid for vore børnebørn. BKA  deltager aktivt i klimadebatten og i udbredelse af klima viden og arbejder for en styrket klima bevidsthed.

DGSB – Den grønne studenterbevægelse.

Den grønne studenterbevægelse er Danmarks nye brede fællesskab for unge, der ønsker et samfund, hvor vi lever i overensstemmelse med jordens ressourcer, kæmper for en ansvarlig klimapolitik og social retfærdighed internationalt

Ansvarlig fremtid

Ansvarlig Fremtid er en politisk kampagne, som udspringer af 350 Klimabevægelsen i Danmark. Kampagnen har til formål at svække fossil-industriens politiske legitimitet ved at få fremtrædende danske institutioner til at trække deres investeringer ud af kul, gas og olie. Dette gør vi i dialog med institutionerne og ved at engagere de borgere, som er involveret heri.

Ansvarlig Kommune

Arbejder for at danske kommuner frasælger deres investeringer i fossile selskaber. Formålet er at udveksle viden om og understøtte en øget divestment i Danmark.

Klima forældrene – Parents for future

Målet med denne gruppe er både at skabe et fællesskab, hvor vi kan hjælpe, støtte og inspirere hinanden som forældre under en klimakrise og især at skabe en politisk platform, der kan vise politikere, virksomheder osv., at vi forældre står sammen og kæmper for vores børns fremtid. Det gør vi sammen med mange andre og er derfor en gruppe under Klimabevægelsen og støtter op om den globale bevægelse Parents for Future.

CCL-DK –  Citizens Climate lobby

er en dansk afdeling af den verdensomspændende organisation Citizens Climate Lobby. CCL arbejder for en social retfærdig CO2 beskatning, carbon fee and dividend. Web: citizensclimatelobby.org/chapters/DEN_Copenhagen/

KlimaTV

Indsamler og producerer videoer og podcasts om klimasagen.

Folkets klimamarch, arrangere de store klimamarcher

Mobiliseringsgruppen

350 klimabevægelsens mobiliserings gruppe arrangerer demonstrationer, gademøder, marcher mv.

Derudover er der andre klima initiativer og kampagner i gang så som:

 • Operation Klimahandling (tidl. Klimapåmindelsen), hver fredag middag foran Christiansborg
 • Fridays for future, skoleelevernes klimaprotest
 • Klima voksen
 • Break for climate
 • Green friday, en mod reaktion på Black friday som et overforbrugsevent

WWF –  hele verdens natur og miljøorganisation

Med mere end fem millioner støtter på tværs af fem kontinenter, kontorer i 80 forskellige lande, over 5.000 medarbejdere og mere end 1.200 aktive projekter til bevarelse, spiller WWF en vigtig rolle i den globale indsats for at beskytte klodens miljø og natur.
WWF (World Wide Fund for Nature), blev grundlagt i september 1961. Web: www.wwf.dk

Greenpeace

er en international miljøorganisation grundlagt i Canada i 1971,

Greenpeace har nationale og regionale kontorer i 41 lande over hele verden, alle hørende under Greenpeace International med base i Amsterdam. Organisationen får sine indtægter gennem individuelle bidrag fra sine anslåede 2,8 mio. økonomiske støtter. Greenpeace er en NGO og modtager derfor ikke penge fra regeringer.

Greenpeace Norden blev oprettet i 1999 gennem en sammenslutning af de nationale Greenpeace kontorer i Danmark, Sverige, Finland og Norge med ca. 90.000 medlemmer og hovedkontor i Stockholm og afdelingskontorer i København, Oslo og Helsingfors. Web: www.greenpeace.org/denmark

Stop spild af mad

Er Danmarks største bevægelse mod madspild. Vi har bragt fokus på madspild i Danmark og vi bragte Danmarks kamp mod madspild på verdenskortet. Stop Spild Af Mad er en non-profit, frivillig forbrugerbevægelse, som kæmper mod madspild og siden 2008 har medvirket til at bringe massivt fokus på madspild i Danmark samt opnået en lang række resultater i både Danmark og i samarbejde med EU, Norden og FN. Danmark genererer et årligt madspild på mange hundrede tusind tons – det kæmper vi for at stoppe. Vi bakkes op af over 60.000 danskere samt en lang række toneangivende toppolitikere og anerkendte madpersonligheder, som ikke vil finde sig i madspild. Web: stopspildafmad.org

Fødevarebanken

FødevareBanken reducerer madspild og afhjælper samtidig madfattigdom i Danmark.
Vi modtager frisk overskudsmad fra fødevareproducenter og grossister. Det er mad, der intet fejler, men som alligevel ikke kan sælges. Maden leverer vi videre til sociale organisationer, som laver maden til måltider til nogle af landets mest udsatte  borgere

FødevareBanken er den største organisation i Danmark, der arbejder struktureret og fødevaresikkert med at fordele madoverskud til socialt udsatte. Vi sørger for at 3,5 tons frisk overskudsmad bliver brugt, hver eneste dag, i stedet for at blive smidt ud. I 2018 blev der håndteret 1080 ton fødevarer svarende til en reduktion på 1806 ton CO2
FødevareBanken er en frivillige forening, en non-profit organisation. Web: foedevarebanken.dk

Extinction Rebellion Danmark

Extinction Rebellion Danmark er en del af den internationale Extinction Rebellion (XR) bevægelse, der startede i Storbritannien i 2018. Vi bruger ikke-voldelig civil ulydighed i vores arbejde med at stoppe masseudryddelsen og minimere risikoen for samfundskollaps. Vi er en bevægelse bestående af bekymrede borgere, der er lokalt selv-organiseret og som samarbejder på tværs af landet. Web: facebook.com/ExtinctionRebellionDK/

NOAH

Vores vision er en retfærdig og bæredygtig verden, hvor beslutningerne bliver taget demokratisk

Grænserne for Jordens bæreevne er allerede væsentligt overskredet. Vores del af verden har historisk set brugt flest ressourcer og bærer hovedansvaret for miljøødelæggelserne og den globale opvarmning. En bæredygtig omstilling af lokale og globale produktions-, transport- og forbrugsmønstre er nødvendig. Alle nutidige og fremtidige generationer skal have lige adgang til Jordens ressourcer – uden at miljøet overbelastes. Det kalder vi miljøretfærdighed! Web: noah.dk

KOR, Klima- og omstillingsrådet

Klima- og omstillingsrådet er et forskerdrevet initiativ, der har til formål at bidrage til løbende at kvalificere den offentlige klimapolitiske debat i Danmark ud fra relevant og tværfaglig ekspertise

Rådet for grøn omstilling (tidl. det Økologiske råd)

Arbejder for et bredt felt af emner indenfor miljø og klimaområdet, samt i forhold til FN´s 17 verdensmål. Web: rgo.dk

Omstilling Nu

Omstilling Nu er et netværk og en projektplatform der arbejder på at skabe en bæredygtig omstilling af vores samfund. Dette kræver handling, nytænkning og ikke mindst en fælles indsats fra både politisk og folkelig side. Derfor vil vi gerne indbyde til dialog omkring nye bæredygtige løsninger, og få involveret så mange som muligt i at skabe en omstilling nu. Web: omstilling.nu

Folkekirkens Nødhjælp

Intet vand eller alt for meget vand er et af verdens største problemer lige nu. Og det bliver kun værre, lyder vurderingen fra eksperter. Klimaforandringerne rammer verdens fattigste hårdest. I Folkekirkens Nødhjælp hjælper vi mennesker i yderste nød. De mennesker, der har det allersværest i verden. Web: noedhjaelp.dk

Care

CARE Danmark mener, at Alle har ret til mad. Derfor arbejde vi med langsigtet udvikling i 10 af verdens fattigste lande, hvor alt for mange fortsat går sultne i seng på grund af blandt andet klimaforandringer og skæve magtstrukturer.

Hvis vi skal forbygge fattigdom og klimakatastrofer samt skabe udvikling for verdens fattige og udsatte, skal magthavere holdes ansvarlige. CARE Danmark arbejder derfor for, at verdens fattigste får anerkendt deres behov og rettigheder. Web: care.dk

Verdens skove

Rydningen af verdens skove er en af de væsentligste årsager til de globale klimaforandringer, som vi oplever nu. Rydning af skov forårsager mellem 12-20 procent af den globale drivhusgasudledning årligt. Samtidig har de stående skove en enorm stor betydning i forhold til at stoppe de globale klimaforandringer. Bevarelse af skovene på globalt plan er med til at bremse klimaændringer, da skove har stor betydning for binding af kulstof og dermed koncentrationen af CO2 i atmosfæren.

Ændringer i klimaet påvirker alle arter på kloden – både planter, mennesker og alle de andre dyr. De lande, der bliver hårdest ramt af klimaændringer er oftest fattige lande, der har de færreste ressourcer til at klare de voldsomme vejrfænomener, som klimaændringer medfører. Det er blot nogle af grundene til, at Verdens Skove arbejder med klima. Web: verdensskove.org

Comments are closed.